DASK


DASK

Deprem sonucunda meydana gelen hasarlara karşı güvence sağlar. DASK 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi sonrası kurulmuştur.  Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi 1 yıldır ve her yılın sonunda yenilenmesi gerekir.

                         

Neden DASK Sigortası Yaptırmalıyım?

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

•    Depremin

•    Deprem sonucu yangının

•    Deprem sonucu infilakın

•    Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

 

Kapsamdaki Binalar

•    6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince,

•    634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

•    Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

•    Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

•    Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir. 

 

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

•    9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,

•    Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,

•    Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,

•    Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

•    Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

•    Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,

•    Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

 

Teminat Dışında Kalan Haller 

•    Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar, 

•    Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, 

•    Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, 

•    Manevi tazminat talepleri, 

•    Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar, 

•    Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararları